SEIJBEL PHOTOGRAPHY

STUNNING PICTURES OF EXTRAORDINARY PEOPLE

PROJECTEN

Seijbel Photography fotografeert graag uw project in de breedste zin van het woord. 

 

Vaak is mijn fotografie het best te vangen onder ‘projectfotografie’. Heel regelmatig hebben deze projecten een marketing insteek. De foto’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor websites, print, posters of online media. Soms worden daarbij de foto’s geregisseerd, maar veel vaker is dat niet mogelijk. Dat is geen enkel probleem. U moet uw proces gewoon doordraaien, terwijl u wel ‘stunning pictures’ nodig heeft. Als geen ander kan Seijbel Photography u daarbij van dienst zijn en adviseren.

Dit overzicht geeft een beeld van de mogelijkheden en de breedte van projecten waar ik bedrijven, stichtingen en organisaties heb mogen fotograferen. 

Seijbel Photography fotografeert in heel Nederland en ver daarbuiten.

 

PORTFOLIO

BEELDCOMMUNICATIE

Seijbel Photography maakt niet alleen beeldmateriaal, maar adviseert u ook graag hoe u dit het beste kunt inzetten voor het beste resultaat. Kleurgebruik, welke techniek of de juiste mix van beelden zijn maar een paar zaken die van groot belang zijn om het maximale uit uw beeldmateriaal te halen.

Een keertje sparren?

BEHIND THE SCENES

Hoe ziet zo’n fotoshoot er dan uit? Een kijkje achter de schermen is altijd leuk. De ene keer komt er heel veel kijken bij een fotoshoot, de andere keer valt het reuze mee. 

Kijk eens mee hoe Seijbel Photography werkt…

SEIJBEL PHOTOGRAPHY

Stunning pictures of extraordinary people

Dát is het idee! Of dat nu voor commerciële-, bedrijfs-, portret of bruidsfotografie is, of gewoon een foto met een knipoog, iedereen heeft iets unieks. En elke keer is het een prachtig avontuur om dat vast te mogen leggen.

Achter de camera, maar ook vaak ernaast, erboven of eronder, staat Johan. Beeldgek, mensenmens, teamplayer, soms serieus, vaak met een knipoog. Creatief, professioneel, gedreven en altijd onderweg naar beter.

Hoe ik dat doe? Door de tijd te nemen, te luisteren. Weten wie er aan beide zijden van de camera staat. Samen maken we het perfecte beeld en vertellen we uw verhaal. Ik ben altijd op zoek naar dat ene beeld, die bijzondere invalshoek, een plotselinge zonnestraal, zodat u aan het eind van de dag iets bijzonders krijgt.

Bent u nieuwsgierig, heeft u een vraag of gewoon zin in een goeie bak koffie?

Koffie* Altijd het begin van iets moois! Wat mag ik voor u betekenen?

Johan Seijbel

(*) In plaats van koffie kunt u natuurlijk ook iets anders drinken… 

INFORMATIE

FOTOSHOOT

 

Een fotoshoot klinkt spannend, maar eigenlijk is het vooral altijd heel leuk. Samen iets professioneels maken en plezier beleven. Wat wilt u nog meer?

Bij bedrijven of opleidingen is het soms lastig beelden te regisseren. De processen moet doordraaien en de telefoon blijft gaan. Voor Seijbel Photography geen enkel probleem. In elke situatie weet ik de juiste sfeer te vangen en beelden te maken zoals u deze voor ogen heeft.

Soms is regisseren wel mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij portretfotografie, bij vooraf uitgewerkte marketingbeelden of studiofotografie. Met eenvoudige tips en aanwijzingen zorg ik dan samen met u voor het allermooiste resultaat.

Ongeacht de fotoshoot, in alle gevallen bespreken we vooraf wat we gaan doen. Ik maak hierbij vaak gebruik van ‘moodboards’ zodat u een idee heeft wat ik van plan ben. 

Seijbel Photography werkt op locatie, zowel binnen als buiten, in studio’s, met en zonder extra licht en in binnen- en buitenland. Onder ‘Projecten’ vindt u voorbeelden van de uiteenlopende opdrachten.

Kijk ook eens onder ‘BTS’, wat staat voor ‘Behind the Scenes’. Dan heeft u gelijk een indruk hoe het er ‘achter de schermen’ uitziet.

 

PRIJZEN

Prijzen

Standaardprijzen? Als uw vraag niet standaard is, dan maak ik ook graag de prijs voor u op maat. Elk budget is immers ook anders? Grote budgetten of kleine budgetten, iedereen is van harte welkom!

Samen met u kijk ik graag hoe we het beste resultaat kunnen neerzetten. Binnen de beschikbare tijd, uw budget, en de locatiemogelijkheden help ik u graag om tot de allermooiste beelden te komen. En dat hoeft echt niet altijd duur te zijn.

Binnen fotograferen, of toch liever buiten? Studiofotografie, of op uw bedrijf, binnenland of buitenland?

Stel gerust uw vraag, ook als u het nog niet helemaal weet, en ik geef u helemaal vrijblijvend advies en een passend aanbod. En besluit u uiteindelijk toch iets anders? Even goede vrienden. Ik help u graag een volgende keer!

DUPHO

 

I’m a Dutch Professional Photographer

 

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

Leden van de vereniging Dutch Photographers zijn professionele beeldmakers die inkomen verwerven uit activiteiten op het gebied van fotografie en bewegend beeld, en worden slechts toegelaten na goedkeuring door de beoordelingsraad.

Meer informatie over Dupho en de gedragscode van Dupho fotografen kan je hier vinden

KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van DuPho.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

 1. 3.1  Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 2. 3.2  Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

 1. 4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. 4.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. 4.3  Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 4. 4.4  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

 1. 6.1  De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. 6.2  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
 3. 6.3  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie

 1. 8.1  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. 8.2  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. 8.3  Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
 4. 8.4  Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

 1. 9.1  Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 2. 9.2  Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. 10.1  De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. 10.2  De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 3. 10.3  Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. 11.1  De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
 2. 11.2  De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
 3. 11.3  De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 4. 11.4  Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

 1. 13.1  Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. 13.2  Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers Piet Heinkade 181-K 1019 HC Amsterdam
© DuPho. Augustus 2016 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

Seijbel Photography, Tielsestraat 8, 4021HC Maurik KVK 68323905 

NEEM GERUST CONTACT OP
VIA ONDERSTAANDE GEGEVENS

CONTACT

Seijbel Photography
Tielsestraat 8
4021 HC Maurik

T. 06-30 45 18 84
E. info@seijbel.com

KvK 68323905